сряда, 10 май 2017 г.

1. По-добре малка пожъната нива да има­ме, отколкото голяма непожъната. Защото малкото добро, което се отглежда, се ум­ножава. Така е и в душата.

2. Вие ще ме питате: “В какво седи Божес­твеното?” Ето в какво се проявява Божес­твеното. Когато имате един приятел, ста­райте се да откриете една добра черта в него. Мнозина от вас се оплакват, че няма кой да ги обича. Аз ще ви препоръчам ед­но правило, какво трябва да правите, за да ви обичат. Всички може да използвате то­ва правило, то е следното. Имаш един прия­тел, който искаш да те обича. Намери в не­го една от най-добрите му черти, дръж я постоянно в ума си и той ще те обикне. Щом го критикуваш в душата си, той не може да те обича. Между него и тебе винаги ще има една междина. И тъй, за да ви обича някой, законът е следният: Ще на­мерите едно хубаво качество в този човек и ще го държите в ума си.

3. Ще ви дам едно правило: Гневи се, без да си разгневен! Обезверявай се, но не ос­тавай назад!

4. Вие трябва най-първо да угаждате на Бо­га! Не ви говоря за онзи Бог, за който уче­ните говорят, че е в пространството. Аз ви говоря за онзи, живия Бог, който е навсякъде и във вас, който иска вашето добро и благо.

5. Много учени хора се лекуват от гнева си с работа. Например някой учен е онеп­равдан от някого в критиката му и се раз­гневи, но веднага вземе брадвата, нацепва няколко дърва и се успокоява. Или взима перото – пише, пише, докато се укроти.

6. Ще знаете следното: за направена простъпка, за направена грешка никога не съжалявайте, но изправяйте се. За направе­но добро не съжалявайте, но радвайте се. Това ще поставите като основен закон в живота си.

7. Учете се на закона на доволството; и то не отвънка, а отвътре, от сърце да бъдете доволни. Когато си доволен, каквото и да ти се случи, ще го понесеш с дълбоко съз­нание. Може да пъшкаш, да страдаш, но всичко ще понесеш доброволно, съзнател­но.

8. За да си починете, трябва да се освобо­дите от излишни и непотребни желания. Това е един психологически закон, който хората трябва правилно да разбират и при­лагат.

9. Всяка добра мисъл, която излиза от ва­шия мозък и се проектира в пространство­то, върви нагоре и надолу, като тези тече­ния в растенията, и търси съответстващ жив магнетизъм или електричество, които служат за нейното оформяне или развитие. Следователно добрите мисли на онзи, кой­то по-често ги изпраща, не се отдалечават, а остават тясно свързани с него.

10. Гледайте да намерите вашата душа и да се обърнете навътре към нея. Като наме­рите душата си, вие ще почувствате една вътрешна пълнота, а сега чувствате праз­нота и всеки ден отивате назад. И когато вземете нещо, и когато не вземете, винаги се усещайте пълни!
Автор:Мария Сталева 
РЕКЛАМА
СПОДЕЛИ НОВИНАТА👉

0 Comments:

Публикуване на коментар

ПОПУЛЯРНИ

ПОСЕТИТЕЛИ ГЛЕДАТ В МОМЕНТА

Архив на сайта